Gray’s Anatomy for Student-Bản song ngữ

3,000,000  2,400,000 

𝗚𝗥𝗔𝗬’𝗦 𝗔𝗡𝗔𝗧𝗢𝗠𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗘𝗡𝗧-𝗔̂́𝗡 𝗕𝗔̉𝗡 𝗦𝗢𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗨̛̃-Cuốn giáo trình lý tưởng nhất về giải phẫu học cho sinh viên Y khoa cũng như các bác sĩ nội trú, lâm sàng và học viên ngoại khoa.
✔️𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢
✔️𝑇𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̀𝑦 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉- 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝐻𝑒̣̂ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ, 𝐻𝑒̣̂ ℎ𝑜̂ ℎ𝑎̂́𝑝, 𝐻𝑒̣̂ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎, 𝐻𝑒̣̂ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝐻𝑒̣̂ 𝑏𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ.
✔️𝐶𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑜̛ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑑𝑒̂̃ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑙𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̛𝑛
———————————————————–
Ưu đãi Preorder: Trong tháng 8/2022 (Hết Preorder hết ưu đãi)
🍀 #Giảm ngay 𝟏𝟎%
🍀 #Freeship toàn quốc
🍀 #Tặng 1 bộ 𝗦𝗼̂̉ 𝘁𝗮𝘆 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮̂̃𝘂 𝟮 𝘁𝗮̣̂𝗽 học kèm tăng hiệu quả

Còn hàng