Ca lâm sàng nội khoa

150,000  100,000 

Cuốn sách được trình bày theo đúng tên của nó, với mục tiêu là nâng cao khả năng tiếp cận chẩn đoán và xử trí truoc những trƣờng hợp bệnh cụ thể, không che đậy mà cung cấp những kinh nghiệm lâm sàng quý báu của các tác giả. Cuốn sách bao gồm các phần:
– 60 Tình huống lâm sàng
– Tóm tắt bệnh nhân, chẩn đoán ban đầu, xét nghiệm
phục vụ chẩn đoán, buoc xử trí đầu tiên
– Mục tiêu cần đạt, nhìn nhận vấn đề
– Tiếp cận các định nghĩa (bệnh, các yếu tố liên quan đến
bệnh, các chẩn đoán phân biệt) và cách tiếp cận bệnh
nhân trên lâm sàng
– Câu hỏi lượng giá với một số Case lâm sàng ngắn gọn
để nhấn mạnh thêm bệnh chính
– Đúc kết lâm sàng

Còn hàng