Dây Thần Kinh Số V

1. Nguyên uỷ thực:

– Rễ vận động: Nhân vận động thần kinh 5 ở cầu não.

– Rễ cảm giác: Các nơ ron cảm giác hạch sinh 3 (nơ ron một cực). Hạch sinh 3 ở hố hạch sinh 3 ở đỉnh xương đá. Các sợi gai (nhánh ngoại biên) đi ra và tạo nên các thần kinh mắt, hàm trên, hàm dưới. Các sợi trục (nhánh trung ương) đi vào rễ cảm giác rồi tận cùng ở 3 nhân ở thân não:

+ Nhân cảm giác chính nằm ở cầu não.

+ Nhân tuỷ thần kinh 5 đi từ cầu não xuống dưới qua hết chiều dài hành não rồi liên tiếp với chất keo của đoạn tuỷ cổ trên. Các sợi đi xuống tận cùng ở nhân tuỷ tạo nên dải (bó) tuỷ thần kinh 5.

+ Nhân trung não thần kinh 5 nằm ở trung não.

2. Nguyên uỷ hư: Rễ cảm giác đi vào và rễ vận động đi ra ở mặt trước bên của cầu não.

Bài viết liên quan