COMBO Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu 2 tập

250,000  170,000 

🥰🥰🥰TẬP 2: PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2016
Khổ: A4
Loại: Đen trắng
Số trang:
MỤC LỤC .
Bài 1- Phân tích số liệu: phân tích số liệu với các biến định tính; phân tích số liệu với các biến định lượng.
Bài 2 – Chọn test thống kê trong phân tích số liệu: một số nguyên tắc chọn test thống kê; phân tích khác nhau; phân tích mối liên quan giữa các biến số.
Bài 3 – Tương quan và hồi quy tuyến tính: đại cương, hệ tương quan (r); phương trình hồi quy tuyến tính; ví dụ số liệu không hợp với hồi quy , tương quan .
Bài 4 – Sai số và nhiễu trong nghiên cứu: sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống; sai số đo các yếu tố gây nhiễu .
Bài 5 – Các cách trình bày các kết quả nghiên cứu: trình bày kết quả dưới dạng văn viết; trình bày các bảng , biểu đồ , đồ thị; một số loại biểu đồ và chức năng của chúng; sơ đồ tổng hợp .
Phụ lục – Một số bảng thống kê tính sẵn .
Phụ lục 1 – Bảng phân bố chuẩn ( độ lệch chuẩn với p 2 phía )
phụ lục 2 – Bảng phân bố test t – student ( test 2 đuôi )
phụ lục 3 – Bảng phân bố test khi bình phương ( x2 ).
Phụ lục 4 – Bảng số ngẫu nhiên

Còn hàng