Atlas giải phẫu người netter bản 8

680,000  430,000 

Atlas giải phẫu người của Netter ấn bản lần thứ 8 (𝙉𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝘼𝙩𝙡𝙖𝙨 𝙤𝙛 𝙃𝙪𝙢𝙖𝙣 𝘼𝙣𝙖𝙩𝙤𝙢𝙮, 𝟴𝙩𝙝 𝙚𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣) bản tiếng Việt mới nhất xuất bản năm 2023.
• Ấn bản lần này đặc biệt khác so với trước đây vì có 2 phiên bản tiếp cận khác nhau: 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒄𝒂̣̂𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒗𝒖̀𝒏𝒈 (giải phẫu định khu) & 𝑻𝒊𝒆̂́𝒑 𝒄𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒒𝒖𝒂𝒏 (mới).
• Trong lần xuất bản này:
– Có 45 trang hình được sửa đổi để thể hiện sự liên quan giải phẫu chính xác hơn
– Có 290 trang hình được chú thích lại
– Và có thêm 17 trang hoàn toàn mới.

Còn hàng